Overdracht openstaande facturen

Op 18-12-2019 zijn de openstaande contributiefacturen overgedragen aan Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V. Alle betalingen welke tot en met deze datum zijn binnen gekomen zijn in de boekhouding verwerkt. Betaling van achterstallige facturen kan uitsluitend nog geschieden aan Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V. waarbij aanspraak wordt gemaakt op de daarmee verbonden buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten zullen € 48,40 bedragen. Personen welke, na 18-12-2019, de betaling van achterstallige contributie rechtstreeks aan de Golden Retriever Club Nederland doen zijn eveneens gehouden tot het betalen van de buitenrechtelijke incassokosten van € 48,40.

Alle lidmaatschappen met een achterstand in de betaling(en) zijn per direct opgeschort waardoor er geen Golden Nieuws meer zal worden verzonden en er geen gebruik meer gemaakt kan worden van de voordelen die het lidmaatschap biedt. Iemand kan pas weer als lid van de vereniging worden toegelaten, wanneer de achterstallige betalingen zijn aangezuiverd alsmede de contributie voor 2020. De in het kader van opschorting van het lidmaatschap niet verzonden Golden Nieuws zullen niet worden nagezonden.

Het bestuur