Notulen ALV 2018

Voorzittershamer

Woensdag 28 maart 2018          

 

Door: Jenny de Bruin

 

1. Voorzitter Henri Dekkers opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder Jos Stouthuysen, voorzitter van de Golden Retriever Club België.

Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de overleden leden, Jeanneke Labruyère en Liane Kamp.

2. Geen ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ALV van 22 maart 2017 worden goedgekeurd

4. 2e secretaris Anita Kusters leest het jaarverslag voor. 

William van Stuijvenberg heeft op eigen verzoek per 1 december 2017 zijn functie als 1e secretaris neergelegd.

5. Financiën

In de begroting voor 2018 is onder de post organisatiekosten € 3.000 opgenomen voor promotiemateriaal en € 5.000 voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei de huidige privacywetgeving gaat vervangen. Hiervoor gaat de GRCN een samenwerkingsverband aan met een extern bedrijf. Er zal in maart een inhaalslag worden gemaakt bij het innen van de contributie voor 2018. Door het vele werk zijn de nota’s nog niet verstuurd en automatische incasso’s nog niet geïnd. Met ingang van 2019 zal de verschuldigde contributie eind 2018 worden geïnd.

Op de vraag waarom er € 35,- moet worden betaald voor de contributie (in plaats van € 30,-) wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een automatische incasso, wordt aangegeven dat aan het sturen van nota’s extra kosten (€ 5,-) zijn verbonden. De ALV is vorig jaar akkoord gegaan met dit besluit.

Op de vraag waarom in 2017 bij de post voor het Golden Nieuws € 28.100 staat en in 2018 een bedrag van € 38.400, wordt geantwoord dat de advertentieopbrengst in 2018 apart bij de baten zijn opgenomen. Tot dusver waren de advertentieinkomsten verwerkt in de kosten voor Golden Nieuws.

Penningmeester Ans Boon geeft toelichting op de jaarcijfers. 2017 is afgesloten met een positief saldo. Ronnie van Berkel geeft namens de Kas Controle Commissie (KCC) aan dat de jaarrekening een volledig en juist beeld geeft van de financiële situatie van de GRCN. De commissie geeft twee verbeterpunten aan. Ter controle van de cijfers van evenementen (EC en JPC) wil de KCC dat er voor 2018 een overzicht wordt gemaakt, waarbij naast de begroting per evenement ook het werkelijk behaalde resultaat staat. Verder zou de KCC graag zien dat in 2018 naast de gedetailleerde cijfers van 2018 ook de cijfers van 2017 worden aangeleverd, zodat een betere vergelijking mogelijk is. De KCC stelt voor om decharge te verlenen aan het bestuur. De aanwezigen gaan daarmee akkoord. Ronnie van Berkel, Jeannette Westerink en Rosita Putters worden bedankt voor het verslag en hun werk voor de KCC. De samenstelling van de commissie voor 2018 bestaat uit: Rosita Putters en de nieuwe leden Ben Jeursen en Francien Jekel. Reserve is Carin Dijkstra.

6. Stand DNA-onderzoek

In 2017 zijn er door het Dr. van Haeringen Laboratorium onder meer de volgende testen uitgevoerd: 1168: PRA1, 915: PRA2 en 1774: Ichtyosis bij de Golden Retriever. Vergelijking met de periode 2012 tot met 2017 laat in procenten een duidelijk trend zien. Voor PRA1 +2 geen lijders meer en een daling van het aantal dragers en stijging aantal vrije honden. Voor Ichtyosis zien we een daling van het aantal lijders met 7,93% en hierdoor een stijging van het aantal vrije honden met 6,24 %. Het doel geen lijders te fokken lijkt een positief effect te hebben.

7. Bestuurszaken

Voorzitter Henri Dekkers reikt etsen uit aan Marga van Dijk, Hans Dijkgraaf, Karin Steenbreker, Inge Berendsen, Irma Kurvink, Ans Boon en Ad Heesbeen. Leden, die zich minimaal vijf jaar of anderszins op bijzondere wijze voor de GRCN hebben ingezet, komen voor een ets in aanmerking.

Drie leden worden vanwege hun jarenlange verdienste voor de GRCN onderscheiden met de Speld van Verdienste. Dat zijn Bart van Maren, Ada Blok en Michel Vogel. De erespelden worden opgespeld door voorzitter Henri Dekkers.

Bestuursverkiezing

Henri Dekkers neemt onder een staande ovatie afscheid als voorzitter. Ada Smink spreekt de aftredende preases namens het bestuur toe en refereert aan zijn gepassioneerde inzet voor de GRCN en voor het ras in het bijzonder sinds zijn lidmaatschap in maart 1977. Sindsdien bekleedde hij diverse functies in commissies en bestuur, waarvan twee periodes als voorzitter. Als dank voor zijn werk voor de GRCN ontvangt hij van het bestuur een ingelijste poster van de afscheidsinterviews die in Golden Nieuws van februari zijn verschenen.

Jos Stouthuysen (GRCB), Ben Jeursen (GBO) en Pieternella Vogel (EC) hebben allen een attentie voor de vertrekkende voorzitter.

Als opvolger van Henri Dekkers stelt het bestuur de leden voor goedkeuring te verlenen aan de benoeming van Wico van der Linden tot voorzitter. De vergadering gaat met algemene instemming akkoord. De overdracht vindt plaats met een door de scheidende voorzitter gemaakte voorzittershamer. Wico van der Linden stelt zich hierna aan de leden voor. Behalve een nieuwe voorzitter, zijn er ook twee nieuwe kandidaat-bestuursleden in de personen van Hans Winkels en Jenny de Bruin. Met applaus worden beiden in het bestuur gekozen. Daarna stellen ook zij zich voor.

Vervolgens vindt de uitreiking van de CAC lepeltjes plaats.

Rondvraag 

Bart van Maren: Kunnen keurmeesters weer een papieren versie van Golden Nieuws krijgen in plaats van de digitale versie, die zij sinds twee jaar (kunnen)krijgen?

Rosita Putters ondersteunt dat verzoek.

Antwoord: Bestuur zal het verzoek bespreken. Het is vooral een kostenaspect.

Renske Maarse: Kan er weer een begeleidingscommissie komen voor het fokbeleid?

Antwoord: Het bestuur onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. Te denken valt aan een klankadviesgroep voor het fokbeleid.

Renske Maarse: Zijn er ook mensen lid van de GRCN die geen Golden Retriever of naast een Golden Retriever nog een ander ras hebben? En hoeveel zijn dat er dan?

Antwoord: Iedereen kan en mag lid worden van de GRCN. Het is niet bekend hoeveel leden geen Golden of een ander ras naast een Golden Retriever hebben. Dat wordt niet bijgehouden.

Renske Maarse: Komt er nog een jaarboek?

Antwoord: Een papieren versie van het jaarboek kost buitensporig veel geld. Een digitale uitgave zou wel mogelijk zijn, mits het kostenneutraal kan worden gemaakt. Dat betekent dat er voldoende adverteerders moet zijn om dat te realiseren. Er wordt binnenkort in het clubblad en op de website (Formdesk) geïnventariseerd of er genoeg belangstelling voor bestaat.

Renske Maarse: Mag een lid zelf iemand voordragen voor een ets?

Antwoord: Dat kan. Op welke wijze is opgenomen in de statuten.

Carin Dijkstra: Afgelopen Kampioenschapsclubmatch (KCM) zijn er gedragstesten afgenomen. Komt daar een vervolg op en wat er mee te doen?

Antwoord: Gedragstesten voor ieder ras worden door de Raad van Beheer in de toekomst verplicht. De GBO ontwikkelt deze test voor de GRCN en wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Ook op de KCM 2018 is er weer een gedragstest.

Carin Dijkstra: Als de ouderhond een DNA test heeft ondergaan en vrij is van PRA1 en ichthyosis, zijn dan eerste pups, F1, vrijgesteld van de verplichting tot testen?

Antwoord: Nee, het fokreglement zegt dat van iedere hond, gebruikt voor de fok, de DNA testen verplicht zijn.

Ineke Bartjens : Maar de Wet van Mendel betekent toch dat F1 vrij is. Waarom dan toch de fokkers op kosten jagen?

Antwoord: Bij aanname van de verplichting tot testen waren er twijfelgevallen en afwijkende uitslagen tussen diverse laboratoria. Door vrij door vererving valt eerste controle af. Er is toen besloten geen vrij door vererving toe te staan. Daarnaast zijn er duidelijk mutaties binnen de PRA opgetreden, met klinisch PRA tot gevolg, waardoor de eventuele basis van vrij door overerving wegviel. Hierdoor is een DNA uitslag alleen betrouwbaar voor de hond waar deze op wordt afgenomen en niet voor de nakomelingen.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en wenst een ieder een goede reis terug naar huis.