Notulen Extra Algemene Leden Vergadering

woensdag 7 oktober 2015

          IMG 1415 

 1. 1. Opening

Voorzitter Henri Dekkers opent de vergadering en vraagt de aanwezigen om 1 minuut stilte in verband met het overlijden van oud-voorzitter Rens Labruyère. Aansluitend houdt de voorzitter een korte bloemlezing over de diverse functies die Labruyère binnen de GRCN heeft bekleed in de periode 1982 t/m 1988.

            

De voorzitter geeft aan dat deze extra ALV nodig is naar aanleiding van de afgebroken ALV van 21-3-2015. De oproep van het bestuur in het Golden Nieuws van april 2015 om voorstellen en suggesties te doen voor deze ALV betreffende het sanctiebeleid en fokbeleid, heeft geen enkele reactie opgeleverd. Waarom dan alle commotie op de ALV van 21 maart, vraagt de voorzitter zich af.

                    

              De voorzitter doet verslag van de ALV van de Raad van Beheer op 15 september jl.

        Fairfok blijft bovenaan de agenda, met als gezamenlijk doel dat gezondheid en welzijn leidend zijn. De Raad van Beheer heeft een nieuwe website: Houden van honden.

             Promotie media RvB: Adverteren op Marktplaats en meer voorlichting in de media, onder meer via tv-programma’s.

       Rabiës enting blijft zoals het nu is en honden mogen niet voor 15 weken naar het buitenland of worden ingevoerd naar Nederland.

       ZEMBLA meldt pupmaffia  uit het Oostblok! Er zijn 150.000 pups per jaar nodig om in de vraag te kunnen voorzien, waarvan er 70.000 uit het Oostblok komen.

       De vraag naar pups met stamboom gaat de komende jaren stijgen, als invoeren vanuit het Oostblok wordt belemmerd.

 1. 2. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen ingekomen stukken en of mededelingen.

Aanwezig: 44 hoofdleden – 16 medeleden – 2 introducés

             3. Goedkeuring notulen ALV 21-03-2015

Aanvulling alinea in de notulen over de financiën : ,,In opvolging heeft het bestuur, c.q. de penningmeester, de stukken opgesteld. Deze zijn beoordeeld door de Kas Controle Commissie en daarmee heeft het bestuur voldaan aan het verzoek van de Kas Controle Commissie.”

De heer Kleijnen deelt mee dat dit apart moet worden vermeld in de notulen GRCN. Kleijnen stelt tevens dat zijns inziens de benoeming van de secretaris niet conform de statuten is en deelt mede dat hij het er niet mee eens is! De vergadering is dit oneens met hem en sluit door middel van een applaus dit onderwerp af.

 1. 4. Bestuurszaken
 2. a. Sanctiebeleid bij overtreden van VFR

De voorzitter geeft de laatste cijfers van 2014 zoals in Zoo Easy bekend zijn. Hij deelt mee dat er geen reacties ontvangen zijn over de publicatie van het fok- en sanctiebeleid voor deze extra ALV in GN 2 van april en GN 4 van augustus. De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen en/of opmerkingen zijn en de publicatie duidelijk is geweest en sluit hiermee dit hoofdstuk af.

 1. b. DNA onderzoeken tijdens Fokdagen:

Voor Fokdag 1 – 2016 wordt DNA onderzoek op de fokdagen gefaciliteerd. Ook voor de oogonderzoeken zal getracht worden dit weer in ere herstellen. Mevrouw Stevens wil weten wat het tarief wordt; dit wordt nader vastgesteld met ondersteuning van de GRCN.

 1. 5. Fokbeleid: Aanpassingen VFR naar aanleiding van het Honden- en Kattenbesluit 2014

De voorzitter deelt mede dat volgens het Kynologisch Reglement artikel 3.5 moet worden aangepast naar: ‘een teef mag slechts één nest krijgen binnen 12 maanden’. Dat wordt aangenomen.

       De voorzitter stelt voor om DNA tests vanaf Fokdag 1 - 2016 (16 april 2016) in de regelgeving op te nemen. Door onderzoek te verplichten kunnen we vaststellen hoe de verhoudingen zijn in de populatie van vrije honden, dragers en lijders.

    Onderzoek naar frequentie van dragers/lijders

 1. H473 GRPRA2:          30 honden - 1 drager
 2. H868 GRPRA1:        100 honden - 13 dragers
 3. H873 Ichthyosis 2:  195 honden - 80 dragers / 55 lijders / 60 vrij

In 2016 volgt een evaluatie en kan beleid gemaakt worden.

In de zaal ontstaat een discussie over het nut van het DNA onderzoek PRA1&2.

B. van Maren wil meer weten over de uitvoering van de onderzoeken waarbij de ouderdieren vrij zijn. De voorzitter legt uit dat de stemming gaat over wat er nu staat, te weten: wel of geen verplichting van DNA onderzoek. De secretaris legt uit dat we staande de vergadering geen verandering van de agenda kunnen accepteren. Veranderingen moeten op tijd worden aangegeven.

Stemming na de pauze : 34 voor; 24 tegen; 1 onthouding en 1 stem ongeldig. Het voorstel is aangenomen.

De voorzitter wil Hans Dijkgraaf graag naar voren hebben. Hans Dijkgraaf heeft vanaf 2002 nu bijna veertien jaar leiding gegeven als voorzitter van de Jachtproeven Commissie. Het bestuur is blij met en trots op de staat van dienst en inzet van Hans en overhandigt hem namens de GRCN de Speld van Verdienste. Deze is blij verrast!

 1. 6. Rondvraag:

Casper Knippenborg: Hoe zit het met het gebruik van een reu, waarbij de reu eigendom is van iemand die geen lid is? De voorzitter antwoordt dat hiervoor dezelfde regels gelden als voor ieder ander die gebruik wil maken van de pupbemiddeling.

Verder geen vragen.

 1. 7. Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering en bedankt te aanwezigen voor hun komst.