Voorzittershamer illustratie

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 28 maart 2018

Het bestuur van de GRCN nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Golden Retriever Club Nederland.

Hotel De Witte Bergen

Rijksweg 2

3755 MV Eemnes

Tel: 035-5395800

Aanvang 19.30 uur – zaal open 19:00 uur

 

1.Opening en welkom

  1. Ingekomen stukken en mededelingen.
  1. Goedkeuring notulen ALV datum 22-03-2017 (zie GN 2017-2)
  1. Jaarverslag van de secretaris over 2017
  1. Financiën

       a. Jaarrekening 2017

       b. Verslag Kascontrolecommissie en decharge bestuur.

       c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2018

       d. Begroting 2018

       e. Overige financiële zaken (mededeling inning contributie)

Pauze

  1. Bestuurszaken

       a. Bestuursverkiezing

       b. Uitreiking van de CAC lepeltjes (worden niet nagezonden) Let op!

  1. Rondvraag
  1. Sluiting

 

Ad 6a: Rooster van aftreden

                                   2018                      2019                   2020                       2021

Voorzitter                    Henri Dekkers            

Secretaris                                                                             Anita Kusters

Penningmeester                                         Ans Boon

1e Lid                                                       Ad Heesbeen

 

Secretaris William van Stuijvenberg is tussentijds afgetreden.

Voorzitter Henri Dekkers is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Wico van der Linden voor als nieuwe voorzitter en Hans Winkels en Jenny de Bruin als nieuwe bestuursleden. De functies worden door het bestuur onderling verdeeld.

Noot: Eventuele (schriftelijke) voorstellen, die na publicatie van de agenda van de ALV in Golden Nieuws binnen de gestelde termijn bij het secretariaat worden ingediend en voldoen aan de voorwaarden (zie Statuten, artikel 12 d,) zullen ter aanvulling op de website van de GRCN worden gepubliceerd.