Voorzittershamer

Algemene Leden Vergadering

woensdag 27 maart 2019

Het bestuur van de GRCN nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Golden Retriever Club Nederland.

Locatie: Hotel De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes, tel. : 035 - 5395800.

Aanvang 19.30 uur – zaal open 19:00 uur

 

AGENDA: 

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 28-03-2018 (zie Golden Nieuws 2018-2)

4. Jaarverslag van de secretaris over 2018

5. Financiën

    a. Jaarrekening 2018

    b. Verslag Kascontrolecommissie en decharge bestuur

    c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2019

    d. Begroting 2019

    e. Overige financiële zaken

Voorstel: Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van 1-1-2020 te verhogen naar € 35,00 per jaar en jaarlijks – op grond van de inflatie - een indexering van de contributie toe te passen.

Pauze

6. Bestuurszaken

    a. Bestuursverkiezing

    b. Uitreiking van de CAC lepeltjes (worden niet nagezonden)

7. Fokken met kleine afwijkingen (voorstel Karin Steenbreker, ondersteund door vijftien stemgerechtigde leden)

8. Rondvraag

9. Sluiting

Ad 6a: Rooster van aftreden

                               2019                           2020                           2021

Voorzitter                                                                                      Wico van der Linden

1e secretaris                                                                                 Jenny de Bruin

2e Secretaris                                              Anita Kusters  

Penningmeester                                                                           Hans Winkels                                     

1e Lid                      Ad Heesbeen

Penningmeester Ans Boon is tussentijds afgetreden. Haar taak is overgenomen door bestuurslid Hans Winkels.

Bestuurslid Ad Heesbeen is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem per 27 maart 2019 voor drie jaar te herbenoemen.