Algemene Ledenvergadering GRCN

Voorzittershamer

Woensdag 30 juni 2021

Het bestuur van de GRCN nodigt u uit tot het bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering van de Golden Retriever Club Nederland. Aanvang 19.30 uur.

Aanmelden kan tot en met zaterdag 26 juni 2021 (00.00 uur) via de onderstaande link naar een registratieformulier. Na aanmelding ontvangt u 4 dagen voorafgaand aan de ALV een link naar de digitale vergadering.  

Aanmelding gesloten...

 

AGENDA ALV

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Goedkeuring notulen ALV datum 27-03-2019 (zie GN april 2019)

4. Jaarverslag van de secretaris over 2020

5. Financiën

       a. Jaarrekening over 2020

       b. Verslag Kascontrolecommissie en decharge bestuur

       c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2021

6.  Bestuursverkiezing

       a. Voorzitter Wico van der Linden is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Wico van der Linden per 30 juni 2021 voor de periode van                 drie jaar te herbenoemen.

       b. 1e secretaris Jenny de Bruin is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Jenny de Bruin per 30 juni 2021 voor de periode van drie jaar               te herbenoemen.

       c. 2e secretaris Anita Kusters was in 2020 aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Anita Kusters per 30 juni 2021 voor de periode van                   drie jaar te herbenoemen.

       d. Het bestuur stelt voor Dennis Vecht per 30 juni 2021 voor de periode van drie jaar te benoemen tot penningmeester.

7.  Rondvraag

8.  Sluiting

Noot: Eventuele (schriftelijke) agendavoorstellen kunnen, als ze voldoen aan de voorwaarden (zie Statuten, artikel 12 d), bij het secretariaat worden ingediend. Deze agendapunten zullen ter aanvulling op de website van de GRCN worden gepubliceerd.

Noot: CAC-lepeltjes over 2019 en 2020 zullen per post naar de rechthebbenden worden opgestuurd.