Voorzittershamer

ALV opnieuw uitgesteld

Het bestuur van de GRCN heeft besloten de Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor 17 juni, opnieuw te verplaatsen, ditmaal naar oktober of november. De beslissing om de ALV door te schuiven naar het eind van het jaar heeft uiteraard alles te maken met de strenge overheidsmaatregelen na de uitbraak van het coronavirus.

In de statuten van de GRCN is vastgelegd dat het bestuur binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (dus eind juni) verplicht is een ALV te organiseren. Na uitgebreid beraad is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het statutair vastgelegde tijdstip geen haalbare kaart was. Gezien het feit dat alle verenigingen, stichtingen, e.d. een verplichting hebben tot het houden van een ALV is vanuit de wetgever een oplossing gekomen. Het burgerlijk wetboek staat toe dat in gevallen waar naar alle redelijkheid niet verwacht kan worden dat aan bovengenoemde verplichting kan worden voldaan, de mogelijkheid bestaat de ALV naar een later tijdstip uit te stellen. Tevens werd toegestaan om, zelfs als dit statutair niet geregeld is, de vergadering onder strikte voorwaarden middels video te houden.

Na uitgebreid beraad en kijkend naar alle opties als ook naar de agendapunten en de voorwaarden die er zijn, is het besluit genomen de ALV te verplaatsen naar oktober of november. Uiteraard is dat onder voorbehoud van de dan geldende beperkingen of mogelijkheden. Aan de overige verplichtingen zoals het aanleveren van de jaarstukken zoals het verslag van de secretaris en de financiële stukken aan de Kas Controle Commissie zal normaal worden voldaan. Na goedkeuring van de cijfers zullen deze op verzoek aan leden worden toegezonden.

In het juninummer van Golden Nieuws wordt bovengenoemde beslissing nog eens uitbundig toegelicht.

Wico van der Linden, voorzitter GRCN