Voorzittershamer

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 15 juni 2022

 

Het bestuur van de GRCN nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Golden Retriever Club Nederland.

Locatie:

Hotel De Witte Bergen

Rijksweg 2

Eemnes

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

 

AGENDA:

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 30-06-2021 (zie Golden Nieuws augustus 2021)

4. Jaarverslag van de secretaris over 2021

5. Financiën

a. Jaarrekening 2019, 2020 en 2021

b. Verslag Kascontrolecommissie en decharge bestuur over de jaren 2019 tot en met 2021 c.q. voorstel accountantscontrole jaarrekening 2019, 2020 en 2021   

c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2022

d. Begroting 2023

e. Voorstel om de contributie voor hoofdleden per 1 januari 2023 te verhogen van € 35,- naar € 37,50

f. Overige financiële zaken

Pauze

6. Bestuurszaken

a. Bestuursverkiezing – zie Ad 6a

b. Uitreiking van de CAC lepeltjes (worden niet nagezonden)

7. a. Verenigingsfokreglement en dispensatieregeling

    b. Normenmatrix

    c. Fokdag

    d. Pupinformatie

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Ad 6a: Rooster van aftreden

                                    2022             2023                            2024   

Voorzitter                                                                              Wico van der Linden

1e secretaris                                                                         Jenny de Bruin

2e Secretaris                                    Anita Kusters 

Penningmeester                                                                   Dennis Vecht                                    

1e lid                            Ad Heesbeen

Ad Heesbeen, bestuurslid Mediazaken, is aftredend en niet herkiesbaar.

 

Noot: Eventuele (schriftelijke) voorstellen, die na publicatie van de agenda van de ALV in het Golden Nieuws binnen de gestelde termijn bij het secretariaat worden ingediend en voldoen aan de voorwaarden (zie Statuten, artikel 12d) zullen ter aanvulling op de website van de GRCN worden gepubliceerd.