Notulen ALV 2022

Voorzittershamer met GoldenDSC01608

Woensdag 15 juni 2022

Door: Anita Kusters en Wico van der Linden. Foto's: Pieternella Vogel

 1. Opening

Wico van der Linden opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom namens het voltallige bestuur.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

a) Er zijn geen ingekomen stukken.

b) Er zijn 27 stemgerechtigde leden aanwezig en 10 afmeldingen.

c) Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden leden van het afgelopen jaar.

 1. Notulen ALV d.d. 30-06-2021 (zie Golden Nieuws augustus 2021)

Er zijn geen op- en aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

 1. Jaarverslag van de secretaris over 2021

Secretaris Jenny de Bruin leest het jaarverslag voor.

 1. Financiën

Penningmeester Dennis Vecht neemt de jaarrekeningen van 2019, 2020 en 2021 door. De jaarcijfers zijn opvraagbaar bij de penningmeester. Ook laat hij het ledenbestand van die drie jaren de revue passeren.

Bart van Maren: Wat is de actuele ledenstand?

De voorzitter meldt dat het ledenbestand op dit moment 1838 is.

Waarom wordt de contributie verhoogd?

De voorzitter legt uit dat die verhoging noodzakelijk is vanwege de inflatie en door hogere kosten. Ook de kosten van het clubblad zijn omhoog gegaan (papier, drukkosten etc.)

Bart van Maren: Waarom niet interen op het vermogen?  

De voorzitter geeft aan dat er de afgelopen twee jaar extra kosten zijn geweest bij de JPC. De stijging van het eigen vermogen heeft te maken met dat de afgelopen twee jaar weinig kosten zijn gemaakt. Dit eigen vermogen kan in de toekomst ingezet worden voor de aanschaf van allerlei dingen.

Clubblad: Er zal niet bezuinigd worden op het clubblad.

Rosita Putters: Is het met Bart van Maren eens om geen contributie te verhogen. Er zijn weinig activiteiten geweest en er is een behoorlijke spaarpot.

De penningmeester licht toe dat de contributieverhoging voor 2023 noodzakelijk is door alle prijsstijgingen. Ook willen wij het clubblad kwalitatief op peil houden en dat kost veel geld.

Waarom geen digitaal clubblad?

Bestuurslid Mediazaken meldt dat het clubblad digitaal maken slechts een geringe besparing oplevert.

De heer Kremer: Kan het bestuur een exploitatiestaat laten zien?

Hans Dijkgraaf: Waar zijn alle begrotingen? Dan kun je vergelijken.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur alle vragen meeneemt en hierover met elkaar in gesprek zal gaan.

De penningmeester vraagt de aanwezige leden om de e-mailadressen te sturen.

Ben Jeursen doet namens de Kascontrolecommissie verslag over de jaarrekeningen van 2019 tot en met 2021. Hij stelt de ALV voor de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen geschiedt. Het complete verslag is opvraagbaar bij de penningmeester.

Marlies van de Toren: Hoe voorkomen jullie voor de toekomst financiële tegenvallers, zoals de afgelopen jaren is gebeurd?

Penningmeester: Geborgd is dat nu er een penningmeester is, een administratiekantoor is ingeschakeld en dat er degelijke begrotingen gemaakt gaan worden door het bestuur en de commissies, maar dat heeft nog even tijd nodig. Ook het sparren tussen de penningmeester en Kascontrolecommissie zal vaker plaatsvinden.

De Kascontrolecommissie voor het jaar 2022 zal bestaan uit de huidige leden Marijke van Leeuwen en Angelique Sirre. Rosita Putters en Marlies van Toren treden toe.                   

Het voorstel om de contributie voor hoofdleden per 1 januari 2023 te verhogen van € 35,- naar € 37,50 komt in stemming. De uitslag: 7 stemmen tegen, 2 onthoudingen en 18 voor. Dat betekent dat de contributie in 2023 wordt verhoogd met € 2,50.

 1. Bestuurszaken

a) Bestuurslid Mediazaken Ad Heesbeen is aftredend en niet herkiesbaar.

Wico van der Linden spreek Ad Heesbeen persoonlijk toe en bedankt hem voor al zijn inzet voor de GRCN. Namens de vereniging ontvangt hij de speld van verdienste voor alles wat hij voor de GRCN heeft gedaan en betekend. Hans Dijkgraaf spreekt Ad Heesbeen nog even toe namens de JPC en dankt hem voor alle jaren dat hij zich ingezet heeft voor de JPC.

Wico van der Linden geeft aan dat het bestuur op zoek is naar een bestuurslid mediazaken.

b) Uitreiking van de CAC lepeltjes

De CAC lepeltjes zijn niet aanwezig, maar deze worden nagestuurd.

 1. Verenigingsfokreglement en dispensatieregeling

Komende tijd dienen we als club, fokkers en kopers bij onszelf en elkaar te rade te gaan hoe we de toekomst van ons fokreglement, de dispensatieregeling en het sanctioneren in geval van overtredingen zien. De afgelopen twee jaar is er een aanzienlijke stroom van overtredingen geweest ten aanzien van het fokreglement. Dispensatie wordt mondjesmaat aangevraagd en lijkt in de argumentatie zijn doel voorbij te schieten. Wens is om tot een soort commissie te komen, die in wisselende samenstelling de aanvragen gaat beoordelen. Tevens zal er besloten moeten worden wat de doen met overtredingen en nieuwe inzichten in de fokkerij.

 1. Normenmatrix

Dit betreft de voorwaarden voor het verlenen van een stamboom, waarop staat of de bewuste combinatie al dan niet is gefokt volgens de bij de Raad van Beheer gedeponeerde voorwaarden. Het advies van de Raad van Beheer is om de voorwaarden niet te streng te maken, om te voorkomen dat er veel honden worden uitgesloten. Minimale voorwaarden geven ons inziens te weinig duidelijkheid over de verschillen. Hierover moet met gezond verstand worden overlegd binnen de club en een besluit over worden genomen. De normenmatrix is geen vervanging van het Verenigings Fok Reglement, maar het vastleggen van de minimale voorwaarden waaraan we willen dat een door een GRCN lid gefokte Golden Retriever voldoet. Niets doen is geen optie, daar anders de Raad van Beheer gaat besluiten.

 1. Fokdag

De invulling van de Fokdag is door de jaren heen veranderd. Daar waar in het verleden het doel was te kijken wat een bepaalde combinatie had opgeleverd, is de Fokdag nu verzand in het voorbrengen van een fokreu of -teef als verplicht onderdeel om voor bemiddeling of publicatie in aanmerking te komen. Melanie Sondervan geeft aan dat zij graag de Fokdag in de opzet zoals die het in het verleden was terug ziet komen en dat het niet de bedoeling kan zijn dat de Fokdag verdwijnt. De voorzitter geeft duidelijk aan dat verdwijnen niet de intentie is, maar dat er overleg moet gaan plaatsvinden hoe we er invulling aan gaan geven die meerwaarde heeft voor de door ons gefokte honden. Bart van Maren schetst de achterliggende gedachten van het instellen van de fokdagen. Veel honden, kijken hoe bepaalde combinaties uitvielen, overleg met alle aanwezige fokkers, het verzamelen van informatie en een groeiend gevoel van saamhorigheid onderling, omdat we bezig waren met de toekomst van ons ras. Wellicht met een andere invulling dan in het verleden, maar met als doel dat ons ras ook in de toekomst er nog is. We hebben de disciplines binnen de club, de JPC, de GBO, de fokker en de expertise. Nu nog de wil om het nieuw leven in te blazen, in plaats van het een verplicht nummertje te laten zijn.

De voorzitter geeft aan dat alle punten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Niet om iemand te vertellen welke combinatie hij of zij dient te maken, maar om ook in de toekomst een rastypische Golden Retriever te hebben, die geschikt is waarvoor hij ooit is gefokt. De fokker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar combinaties, maar we hebben met zijn allen een fokreglement afgesproken en houden ons eraan als het ons uitkomt. Een hard sanctiebeleid is ook prima, maar dan moet er vanuit de leden wel draagvlak voor zijn.

Melanie Sondervan geeft aan dat we allemaal worden ingehaald: de fokkers door de Raad van Beheer, de Raad van Beheer door de politiek en de wetgever. In Duitsland gelden al beperkende maatregelen. Ook zij bespeurt een achteruitgang in het gedrag bij honden en dat baart haar zorgen. Zij biedt zich onder luid applaus aan voor een coördinerende rol in het belang van het ras. Petra Haarmans, Joyce den Heier, Ellen Hamacher, Rosita Putters en Debbie Noteboom bieden zich eveneens aan. Hiermee is de aanzet gegeven voor het vormen van een commissie die de huidige vraagstukken gaat behandelen.

De voorzitter geeft aan dat de club dit gaat financieren en faciliteren. Er is veel expertise binnen de club. Het gaat niet om de individuele fokker, maar om het totaalplaatje. We moeten het weer met elkaar eens worden en op één lijn komen in het belang van ons ras.

 1. Pupinformatie

Afgelopen jaren is er weinig gepubliceerd om bekende redenen. Er moet een besluit worden genomen wat we willen publiceren en onder welke voorwaarden. Dit is onlosmakelijk verbonden met de eerder besproken Fokdag gerelateerde zaken

Melanie Sondervan: Stelt voor om de dispensatieregeling juridisch te laten toetsen. De Raad van Beheer gaat ons inhalen, maar wij halen ook de Raad van Beheer in.

 1. Rondvraag

Renske Maarseveen vraagt of er een Fokadviescommissie kan komen?

Antwoord: Voorgaande discussie over fokgerelateerde zaken en de aanzet voor een commissie dekt vooralsnog de lading.

Rogier Kremer vraagt naar het keurmeesterexamen?

Antwoord: Dat is jaren niet gebeurd, maar de eerste aanzetten hiertoe zijn weer gegeven. Er is op dit punt kortstondig overleg geweest met de Golden Retriever Vereniging over samenwerking. Dit uitkomst hiervan was positief, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Rogier Kremer heeft een vraag over contracten en ondersteuning vanuit de club. De voorzitter geeft aan dat hiernaar gekeken kan worden, maar dat medewerking wel afhangt van een gedegen juridische onderbouwing.

Joyce den Heier vraagt hoe het met de GBO staat?

Ben Jeursen: Er zijn nu nog vijf afdelingen. Voorheen waren dat er zeventien. De GBO is ingehaald door de enorme groei van instructeurs die voor zichzelf zijn begonnen. De GBO heeft geen verdienmodel, in tegenstelling tot particuliere aanbieders. De GBO wil de instructie laagdrempelig houden. Ook hiervoor geldt dat als we als fokkers en liefhebbers het belang van een welopgevoede Golden weer gaan onderstrepen, de GBO ook weer kan groeien.

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit de ALV.

 DSC01656