Voorzittershamer met Golden

Notulen van de Algemene Leden Vergadering - GRCN op woensdag 28 juni 2023

Locatie: Van der Valk Hilversum - De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes, aanvang 19.30 uur

 

1. Opening en welkom

Voorzitter Wico van der Linden opent de vergadering en heet iedereen namens het bestuur van harte welkom. Aanwezig zijn 43 stemgerechtigde leden incl. het bestuur waarvan: 31 hoofdleden, 9 medeleden en 2 introducees. Afmeldingen zijn binnen van N. Bal, A. Blok, M. Frijters, M. van Capelleveen

2. Ingekomen stukken en mededelingen

a). Mededelingen De voorzitter memoreert aan de zeer recent overleden heer Bart van Maren en vraagt de leden om een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Bart van Maren en ook alle in 2022 overleden leden.

De voorzitter leest een ontvangen brief van Charmaine van Maren voor.

b). Ingekomen stuk van 14 stemgerechtigde leden (het stuk zal inhoudelijk behandeld worden bij punt 7a. Gezien de aard van het voorstel onthoudt het bestuur zich van het geven van een stemadvies.)

Geen van de indieners van het stuk zijn aanwezig op de ALV. Omdat geen inhoudelijke toelichting kan worden gegeven door de indieners stelt de voorzitter voor aan de leden om het punt van de agenda af te voeren of dit via gesloten stemming te bepalen.

Mw. Gloria Blaauwendraat stelt voor om te stemmen, alleen maar om duidelijk te maken wat de leden ervan vinden. Met dit voorstel gaan de aanwezigen akkoord.

Via een handstemming wil de meerderheid dit stuk toch behandelen en dit punt komt later terug onder punt 7a.

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 15-06-2022

Er zijn geen vragen en op of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

4. Jaarverslag van de secretaris over 2022

Het verslag van de secretaris wordt voorgelezen door de voorzitter. Secretaris Jenny de Bruin heeft door omstandigheden haar werkzaamheden al eerder neergelegd en is derhalve ook niet aanwezig vanavond. De 2de secretaris, Anita Kusters, is er wel maar door problemen met de ogen niet in staat zelf het jaarverslag voor te lezen. Er komen geen vragen en of opmerkingen over het jaarverslag uit de zaal.

5. Financiën

a) en d). Jaarrekening 2022

Penningmeester Dennis Vecht neemt de jaarrekening van 2022 door met de leden van de ALV. De jaarcijfers zijn inzichtelijk en opvraagbaar bij de penningmeester. De GRCN is een gezonde vereniging, contributie is conform afspraken tijdens de ALV van 2022 per 1-1-2023 verhoogd met €2.50, de inning van de contributie en de controle daarop zijn verscherpt.

De penningmeester vraagt de leden nogmaals het email adres door te geven en/of zelf zorg te dragen voor een juist email adres of huisadres bij de ledenadministratie zodat de facturering van de contributie nog verder verbeterd kan worden. Het vermogen is mooi stabiel en ook in 2022 met een positief resultaat afgesloten. Het aantal leden is van 1693 in 2019 gegroeid naar 1892 in 2022. Enkele begrotingen worden doorgenomen, de commissies zijn nog steeds budget neutraal conform het standpunt van het bestuur. De begrotingen voor 2023 en 2024 zijn sluitend. Begrotingen zijn altijd lastig, je weet nooit hoe het gaat lopen, het blijft een inschattng en we hopen dat er aan het eind van het jaar ook weer een mooi positief resultaat zal zijn. Er zijn geen verdere vragen en of opmerkingen over de jaarrekening.

b). Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur over het jaar 2022

Angelique Sirre doet namens de kascontrolecommissie het verslag over de jaarrekening van 2022. De kascontrolecommissie stelt de ALV voor het bestuur décharge te verlenen over de jaarrekening van 2022, hetgeen geschiedt. Er komen geen vragen over het verslag van de kascontrolecommissie en er is geen bezwaar aangetekend tegen het verlenen van decharge over de jaarrekening.

c). Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2023

De kascontrolecommissie zal voor het jaar 2023 bestaan uit de huidige leden Rosita Putters en Marlies van der Tooren, Bianca van Vliet treedt als nieuw KCC lid toe. Tijdens de pauze heeft Bianca Michels-Frederiks aangegeven toe te willen treden als 4de KCC lid.

6. Bestuurszaken

a). Uitreiking van de CAC lepeltjes (worden niet nagezonden)

De 23 CAC lepeltjes worden uitgereikt aan de fokkers/eigenaren n.a.v. de behaalde CAC’s in het afgelopen jaar. De voorzitter verzoekt om vragen voor de rondvraag in te dienen tijdens de pauze.

b). Bestuursverkiezing

Rooster van aftreden:

2023                                                        2024                                                         2025

                                                                Voorzitter Wico van der Linden

                                                                1 ste secretaris Jenny de Bruin

2 de secretaris Anita Kusters

                                                                 Penningmeester Dennis Vecht

 

Voordracht nieuwe bestuursleden:

• Mevr. Esther Vecht – Geerts

• Mevr. Marijke van Leeuwen

De voorzitter geeft aan eerder dit jaar al te kennen gegeven te hebben af te zullen treden evenals de 1e en 2de secretaris. Anita Kusters beëindigt volgens rooster haar inmiddels 6-jarige termijn als 2de secretaris en maakt plaats voor een nieuwe 2de secretaris. Het bestuur bedankt Anita voor al haar inzet voor de club. Jenny de Bruin, 1ste secretaris, heeft haar termijn al eerder dit jaar voortijdig beëindigd. Ook zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet al die jaren. Op een later moment zal door het bestuur, op gepaste wijze, afscheid van beide secretarissen genomen worden.

Ook voorzitter Wico van der Linden treedt af waarbij ook hij vanavond voortijdig zijn termijn beëindigd. Hij geeft aan deze ALV wel af te maken tot het eind. De penningmeester bedankt Wico voor het vele werk dat hij verricht heeft de afgelopen jaren. De nu oud-voorzitter geeft aan dat het eigenlijk bedroevend is dat er maar 2 mensen zijn die zich aangemeld hebben voor het bestuurschap, te weten het secretariaat. Er zijn 2 aanmeldingen voor het secretariaatschap, waarvan er één de echtgenote is van de penningmeester wat een zeer onwenselijke situatie geeft.

Beide kandidaten hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven dat het aannemen van een voorzitter, waardoor er een voltallig bestuur van de vereniging ontstaat, expliciete voorwaarde is voor toetreding. Voor het voorzitterschap is echter geen aanmelding binnengekomen. De voorzitter doet nogmaals een dringend verzoek aan de ALV voor een nieuwe voorzitter. Als er geen voorzitter komt dan trekken Mw. Esther Vecht-Geerts en Mw. Marijke van Leeuwen zich terug.

Mw. Marijke van Leeuwen vraagt aan de vergadering of er i.p.v. een voorzitter een secretaris kan opstaan. Mw. Esther Vecht-Geerts heeft zojuist aangegeven eventueel wel het voorzitterschap te willen aannemen, onder dezelfde voorwaarden, maar dan zal er nog wel één nieuwe secretaris moeten opstaan. Wellicht is dit een minder hoge stap om in het bestuur toe te treden. Dit gebeurt echter niet onder de aanwezige leden waardoor een zeer onwenselijke situatie ontstaat, waarbij de penningmeester alleen overblijft in het bestuur.

De penningmeester verwondert zich dat bij een club met zoveel potentie onder de leden er nog steeds een vacature openstaat voor een bestuurslid mediazaken (die de sponsering regelt) en er nu ook een functie van voorzitter vacant is. Het is zo zonde omdat er op deze manier niet doorgegaan kan worden. Een vereniging moet bestuurd worden met een volwaardig bestuur dat elkaar controleert en dat ook naar de buitenwereld kan zeggen dat er controles zijn onderling. Dus wie staat erop, denk er echt even goed over na en meld je aan, liefst op korte termijn.

De oud-voorzitter geeft aan dat er binnen de club heel belangrijke zaken te bespreken zijn, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Hij stelt dat we nu op een punt zijn dat er eigenlijk niet zozeer een voorzitter gevraagd wordt maar twee bestuursleden. Nogmaals de vraag aan de ALV, wil er iemand toetreden tot het bestuur?

Mw. Gloria Blaauwendraat stelt de vraag of er wezenlijk actief mensen benaderd zijn voor de bestuursfuncties en of er eventueel een klankbordavond kan komen om jonge mensen te informeren en enthousiasmeren over wat de taken van de verschillende bestuursleden inhouden. De oud-voorzitter antwoordt dat er zeker actief gezocht is en dat er zowel binnen als buiten de club met mensen met bestuurlijke c.q. relevante ervaring gesproken is. De mensen die benaderd zijn, hebben om diverse redenen besloten dit niet te doen. We kunnen nu niet anders dan de ALV vragen of er interesse is in een bestuursfunctie.

De penningmeester vraagt de ALV of er behoefte is aan een klankbordoverleg, of dat er suggesties zijn voor leden die benaderd zouden kunnen worden voor een bestuursfunctie. Er komen geen suggesties en ook niemand meldt zich alsnog aan. De oud-voorzitter schorst de vergadering voor een paar minuten om buiten de zaal met de penningmeester en de twee aspirant secretarissen kort te overleggen.

De vergadering wordt hervat. De oud-voorzitter biedt de ALV aan om tot het einde van zijn termijn (de ALV van 2024) als voorzitter aan te blijven, of tot zoveel eerder als er een nieuwe voorzitter zich meldt en mensen ingewerkt zijn. Dit ten verstande dat dit gebeurt samen met de twee aspirant secretarissen die vanavond nog aangesteld moeten te worden. Na de ALV van 2024 zal hij definitief vertrekken, ook als er géén nieuwe voorzitter is. Dit betekent dat het risico bestaat dat als er rond de tijd van 28 maart 2024, of eerder als er een ALV plaatsvindt, geen nieuwe bestuursleden zich aangemeld hebben, er dan géén bestuur meer is.

Vanuit de zaal wordt geopperd om toch ook meer aandacht aan de noodzaak voor nieuwe bestuursleden te besteden in het clubblad om nieuwe bestuursleden te werven. En daar hoort ook bij dat er gepraat wordt over fokbeleid en normenmatrix en over hoe we dingen moeten aanpakken in een andere vorm dat dat het tot nu toe gedaan is. Maar het moet wel gebeuren zonder dat mensen bang hoeven te zijn dat als ze in een bestuur of een commissie gaan zitten, ze persoonlijk aangesproken worden over de gemaakte keuzes omdat men het niet met de keuzes eens is.

Dat betekent dat als we dit inzetten, we met zijn allen voor veranderingen komen te staan en dat er gepraat wordt over het fokreglement. Fokken is de verantwoording van de fokker, en met z’n allen gaan we kijken welke dingen aangepast moeten gaan worden. We gaan er over praten in wisselende samenstellingen op een normale manier en kijken wat de ontwikkelingen binnen het ras zijn.

Het fokreglement staat maar de dispensatieregeling is wettelijk gezien niet te handhaven. De club kan géén toestemming geven voor een combinatie met een afwijking want wij (het bestuur van de club) kunnen geen toestemming geven voor het fokken met een afwijking, dat staat de wet gewoon niet toe. Er worden dus geen dispensaties meer verleend. Het is de verantwoording van de fokker, die moet het zijn/haar pupkopers uitleggen.

Mw. Melanie Sondervan stelt voor om als vereniging een voorloper te zijn en vraagt om een soort van stage voor de bestuursfuncties voor secretariaat of voorzitter voor jonge mensen, of een deeltijd bestuursfunctie om de leeftijd van bestuursleden omlaag te brengen.

Mw. Esther Vecht-Geerts geeft aan ook niet precies te weten wat de functie in gaat houden en vindt het een goed voorstel, maar stelt voor om eerst inzicht te krijgen in wat er nu precies binnen van een bestuursfunctie verwacht wordt.

Mw. Gloria Blaauwendraat geeft aan om toch ook na te denken over een klankbordavond hierover om mensen te motiveren.

Dhr. Marcel van der Heiden geeft aan om toch ook heel duidelijk in het clubblad aan te geven de noodzaak van nieuw bestuur en is het ook eens met Mw. Melanie Sondervan.

Mw. Nathalie Croon is het eens met Dhr. Marcel van der Heijden en Mw. Melanie Sondervan. Meer inzicht in de functies voor de jongere generaties geven om te zien of er gegadigden uit komen.

Mw. Riet Evers zegt, ook de jonge mensen erbij betrekken.

De oud-voorzitter sluit het agendapunt en geeft nogmaals aan dat zijn termijn uiterlijk tot de volgende ALV zal lopen. De penningmeester stelt voor aan de ALV hoe het bestuur nu verder wil onder voorwaarde dat de 2 nieuwe secretarissen aantreden als de huidige voorzitter aanblijft. Het is een totaalpakket, de oud-voorzitter treedt opnieuw aan en de 2 aspirant secretarissen treden toe tot het bestuur.

De ALV stemt in met dit voorstel. De penningmeester her-installeert de net afgetreden voorzitter en verwelkomt Esther Vecht-Geerts en Marijke van Leeuwen, zij treden toe als 1ste en 2de secretaris.

7. Fokreglement, normenmatrix, behandeling ingekomen stuk

a). Behandeling ingekomen stuk

In het ingekomen stuk vragen de leden de ALV om te stemmen over 2 volgende punten:

1. Het aantal dekkingen per dekreu terug te brengen van 12 naar 6 per jaar en het totaal van maximaal 80 dekkingen terugbrengen naar 40 gedurende zijn hele leven en dit vast te leggen in het vereniging fokreglement.

2. Het aannemen van een voorstel tot het komen van een meldplicht voor ziekten en afwijkingen zodat het voor fokkers inzichtelijker wordt, wat de fokkerij en gezondheid van de golden retriever te goede komt.

Op punt 1 wordt vanuit het bestuur aangegeven dat daar in het verleden onderzoek naar is gedaan door een lid van de vereniging, Jebbe Schellevis, die heel goed is in verwerken van data. Hij heeft in 2022 voor de GRCN onderzoek gedaan naar o.a. fokovertredingen en daar kwam ook het aantal dekkingen van een reu in voor. Het is een zeldzaamheid dat reuen meer dan 12 keer per jaar een dekking hebben, het komt voor maar het is een zeldzaamheid.

De voorzitter benoemt een voorbeeld van een reu die de afgelopen jaren het meest gedekt heeft. Volgens opgave van de eigenaar heeft hij rond de 1500 nakomelingen waarvan 500 in Nederland en verdeeld over 56 nesten. Vergeleken met het ingediende voorstel en als je uitgaat van hetzelfde gemiddelde aantal pups per nest, kom je ongeveer uit op hetzelfde aantal nakomelingen. Nakomelingen in het buitenland zijn er aanzienlijk meer, wat geldt voor iedere dekreu op dit moment. Dekkingen in het buitenland hebben we geen controle op. Op basis van dat onderzoek is toen het aantal van 12 vastgesteld. Het zou niet goed zijn dat, n.a.v. een dekbeperking van 6, een ander de keuze voor een combinatie gaat bepalen omdat de dekkingen op zijn van een reu. Ook is het onwenselijk dat er teveel nakomelingen komen van één reu, maar dat is de verantwoording van de reu- én de teefeigenaren die de keuzen maken.

De inzenders hebben een aantal redenen gegeven waarom zij denken dat het aantal dekkingen omlaag moet en dat is de vraag zoals die nu neergelegd wordt.

Mw. Denise van den Berg, geeft aan punt 2 wel een goed punt te vinden, gebaseerd op de gezondheidsuitslagen die gepubliceerd worden. Daar zie je ook dat bijvoorbeeld erfelijke oogaandoeningen weer veel meer zijn dan een x aantal jaren terug. Als beginnend fokker zou ze ook graag meer inzicht krijgen, als fokker kun je er ook heel veel van leren. Openheid van zakenkomt ons ras ten goede.

De voorzitter zegt dat er al langer een meldpunt/emailadres is waar ziekten en overlijden gemeld kunnen worden. Hier wordt echter geen gebruik van gemaakt. De meeste mensen denken er waarschijnlijk ook niet bij na een ziekte of overlijden te melden. Het is echter heel moeilijk om een melding te verplichten. Het overgrote deel van de honden zit bij mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn. Voor een weloverwogen database van overlijden moet wel zekerheid zijn waar de hond aan overleden is.

Mw. Denise van den Berg geeft aan dat het ook gaat om het melden bij leven, niet alleen bij overlijden. Het komt soms bij fokkers al in nesten voor en daar moet al openheid van zaken gegeven worden.

De voorzitter kan alleen maar toejuichen als we met zijn allen de intentie uitspreken dat het in het belang van iedereen is dat we dat soort dingen gaan aangeven. Het meldpunt moet ook wel gebruikt worden om te kunnen functioneren.

Mw. Gloria Blaauwendraat zegt dat de inzenders van de brief aangeven dat ze het lastig inzichtelijk kunnen krijgen. Het is de taak van een vereniging te faciliteren dat er inzicht komt door bijvoorbeeld een onderzoek te laten doen als er een afwijking opvallend veel voo rgaat komen en laat mensen zich daarvoor ook melden. Dit komt het ras ten goede.

Mw. Angelique Sirre vraagt hoeveel mensen weten dat dit meldpunt bestaat? Uit de reactie van de zaal blijkt dat bijna niemand dit weet. Inclusief de vraagsteller. De voorzitter geeft aan dat het ergens op de website staat: Fokbeleid (goldenretrieverclub.nl) 

Mw. Yvette de Vries geeft aan dat de Raad van Beheer een meldpunt overlijden heeft, deze is opvraagbaar, dat zou een aanvulling kunnen zijn op dit onderzoek.

Mw. Ada Smink geeft aan dat je moet kjken op welke basis de indieners vinden dat het aantal dekkingen omlaag zou moeten en waarom de meldplicht er zou moeten zijn, en neem dit onderzoek mee in het fokreglement en de normenmatrix voordat je gaat stemmen.

De voorzitter geeft aan dat de reden dat we nu hier zijn, is omdat we aan het begin van de vergadering allemaal aangaven toch het stuk te willen behandelen. Dan gaan we het stuk in zo verre behandelen dat we gaan stemmen. Of gaan we het nu aanhouden en komt het op een later tijdstip terug, op een moment dat er dingen onderzocht zijn en meer weten, misschien gedegener argumentatie van de indieners, of zelfs meer informatie over meldpunt ziektes en overlijden en dergelijke. Dus, gaan we ja of nee tegen het voorstel zeggen of trekken we hetgeen wat hiervoor besproken is met de plannen die er zijn door naar een later moment.

Mw. Gloria Blaauwendraat geeft aan dat het haar voorstel is om het gewoon met ja of nee te beantwoorden met dien verstande dat we de aanbevelingen meenemen in het overleg zoals Ada Smink ook al aangaf. Dan kunnen we het er later altijd nog verder over hebben.

Voorzitter, stemmen d.m.v. handstemming:

Punt 1; aantal dekking per reu verlagen van 12 naar 6: voor 0, tegen 43, punt 1 is hiermee afgewezen.

Dinie Baltus geeft aan dat als er een meldplicht is dan moeten ook alle puppykopers verplicht melden. De voorzitter geeft voor alle duidelijkheid aan dat als dit voorstel wordt aangenomen, dit alleen geldt voor de GRCN in Nederland voor de leden. Ik zou graag willen dat iedereen het meldt maar de realiteit is helaas anders.

Punt 2; meldplicht ziekten en afwijkingen: voor 0, tegen 43, punt 2 is hiermee afgewezen.

Hiermee zijn beide voorstellen door de ALV afgewezen.

b). Stand van zaken fokreglement en normenmatrix

De voorzitter geeft aan dat de normenmatrix, zoals het nu staat bij de raad van beheer, niet haalbaar is. Er wordt nu gekeken dat ze het zo kunnen maken dat alle rasverenigingen erin mee gaan. Wordt vervolgd.

8. Rondvraag

Dhr. Marcel van der Heijden vraagt om de reeks compleet te maken Dhr. Bart van Maren postuum erelid te maken van de GRCN. De voorzitter geeft aan dat dit nooit eerder is gebeurd en wil eigenlijk de vraag bij de ALV neerleggen.

Mw. Ada Smink heeft de gouden speld aangevraagd voor Bart van Maren bij de Raad van beheer, daar zijn duidelijke richtlijnen op basis waarvan je de speld kan aanvragen. Bij de GRCN is het tot op heden zo dat het bestuur een erespeld heeft aangevraagd voor een lid. Er staat nergens dat een lid voor een ander lid een speld kan aanvragen. Geen duidelijke criteria.

De penningmeester en voorzitter geven aan dat in de statuten staat (art 4, lid 5 statuten): Op voordracht van bestuur of voordracht via minimaal 10 leden schriftelijk. Er ontstaat een discussie over de procedure hierover en de voors en tegens om dit even snel zo te doen op deze ALV. Besloten wordt door het bestuur om dit punt goed voor te bereiden en mee te nemen naar de volgende ALV.

Mw. Bianca Michels Frederiks vraagt wanneer er weer een fokdag komt, en is dan ook VHL (van Haeringen lab.) weer aanwezig voor DNA testen?

De voorzitter geeft aan dat door de coronatijd de fokdagen zijn weggevallen, het zal binnen de club een discussiepunt gaan worden of we dit weer gaan instellen of dat er een andere manier voor gaat komen zoals bijvoorbeeld op de KCM. Daar moet dan wel kritisch naar gekeken worden met betrekking tot de keurmeesters.

De voorzitter zegt dat de discussie over wel of geen fokdag of de invulling die we daarin gaan geven, past in het hele verhaal over wat we met het fokreglement gaan doen. Wat we met de plaatsingsvoorwaarden en publicaties doen en daar past de fokdag ook in. De fokdag is de laatste jaren een argument geweest om honden wel of niet toe te laten op een website, daar was het niet voor bedoeld. We willen graag zoveel mogelijk weten van alle honden die er in ons ras zijn. Zoveel mogelijk combinaties zien, kijken wat daaruit komt. De fokdag was daar het antwoord op en nu moet je goed zoeken om iets te vinden. Er moet gekeken worden wat voor invulling hieraan gegeven kan worden. Vroeger was er de ABF (advies en begeleidingscommissie fokken) die zich hier mee bezig hield, nu moeten we dat op een andere manier bereiken.

Wat betreft de aanwezigheid van Van Haeringen (laboratoria voor DNA onderzoeken), we kunnen altijd plannen dat er bij een evenement geswabt (DNA-afname) kan worden, maar ook dit is weer in het kader van de gezondheidsonderzoeken een keus of we dat weer op dezelfde manier doen als voorheen of dat dat verandert. Bovendien komen er zijn nieuwe regels omtrent het afnemen van DNA. De Raad van beheer gaat kijken of een erkent iemand de swabs heeft afgenomen, dat is nu nog niet het geval maar dat gaat er wel aankomen. Dat kan een dierenarts doen.

Mw. Marijke van Leeuwen, openstaande acties ALV 2022, m.b.t. de huidige opzet van de fokcommissies, keurmeesters examens enz. Voorzitter, de aanzet is gemaakt, er wordt gekeken hoe verder te gaan ook in combinatie met het fokreglement. We zullen samenkomen om te kijken wat we met de fokcommissie doen. Of een fokcommissie nog zinvol is en wat voor dingen we dan bij een fokcommissie neerleggen.

Mw. Petra Haarmans geeft aan dat het wel zaak is nu stappen te maken, dat is wel in het belang van het ras.

De voorzitter zegt dat er grote stappen in gemaakt moeten worden en zijn ermee bezig om dingen voor te bereiden, dat ook naar fokken en fokreglementen gekeken wordt. Als het nodig is en er is wat te vergaderen dan kunnen we ook eerder dan de volgende ALV een extra vergadering beleggen. Het zijn nu nog allemaal goede ideeën en die moeten nog vorm krijgen.

De voorzitter haalt het keurmeestersexamen aan. We hebben de vraag gekregen van Peter de Haar van de GRV of er interesse was in een keurmeestersexamen, dat is toen besproken. De volgende vraag kwam toen op een heel ongelegen moment. De voorzitter vraag Mw. Gloria Blauwendraat of zij daar iets meer over weet.

Mw. Gloria Blauwendraat geeft aan dat de Raad van Beheer een beleid heeft dat er eens in de 5 jaar een keumeestersexamen wordt georganiseerd. De laatste keer was het ongeveer 14 jaar geleden voor de Golden Retriever, dus de urgentie was er. Er was naar de Raad van Beheer gecommuniceerd dat de GRCN geen interesse had om mee te doen aan het keurmeestersexamen.

Mw. Gloria Blaauwendraat geeft aan dat dit wel moet worden meegenomen, dit is een van die punten voor de GRCN om voor de lange termijn op de agenda te zetten. Dat de GRCN er gewoon eens in de 5 jaar even over nadenkt en overlegt met de GRV en zorgt dat die aanwas er blijft.

De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad moet gebeuren, we gaan die stappen maken.

Mw. Riet Evers geeft aan dat in augustus vorig jaar de vereniging een schrijven heeft gehad van de oogarts dat er nieuwe punten zijn met oogcontroles die aangevinkt moeten worden maar daar is door de vereniging geen melding van gemaakt wat dat inhoudt. Dit met betrekking op een teef die de beoordeling cataract heeft gehad in een niet fokgerelateerde vorm. Zij wordt nu aangesproken op het feit dat haar teef cataract heeft en dat ze er niet meer mee mag fokken terwijl het niet fokgerelateerd is. Dus hoe nu verder?

De voorzitter zegt dat mw. R. van Santen (oogspecialist), secretaris van het oogpanel (ECVO) heeft aangegeven dat er jaarlijks zaken worden bijgesteld, o.a. vorig jaar MPP, nu dus cataract. Bij de meest lichte vorm zeggen ze nu dat het specialistadvies “optioneel” is. Dat betekent bij voorkeur in overleg met rasvereniging of kennelclub. Binnen ons fokreglement staat dat de hond vrij moet zijn van aandoeningen op en rondom de oogbol. De oogspecialist schrijft op cataract, niet vrij. Heel zwart/wit gezegd staat er nu dus dat je volgens het fokreglement dan niet mag fokken.

Mw. Riet Evers zegt dat de teef 3 jaar vrij is geweest. Het vreemde is dat er bij de Raad van Beheer bij de eerste controle nu al staat dat ze cataract heeft, terwijl ze 3 jaar vrij is geweest. Dus nu wordt er in een keer een aantekening van gemaakt.

Mw. Yvette de Vries haakt hierop in. Zij heeft een reu uit Portugal geïmporteerd, is 5 jaar vrij geweest en nu is er ineens een vorm van cataract op een oog. Zij is wel bij Mw. R. v. Santen geweest en zij heeft uitgelegd dat er op dit moment onderzoek loopt naar deze aandoening die nog niet getest kan worden in een vroeg stadium, en dat je dus gewoon de pech hebt dat je een risico loopt dat die kinderen dus ook drager/lijder worden. Je mag er dus niet mee fokken omdat het nog niet tastbaar is om te zeggen van het een erfelijke kwestie is. Ik ga dit jaar terug met hem, ook om haar te helpen met het onderzoek. Bij de Duitse staander hebben ze alijjd geroepen “ons ras heeft geen oogproblemen”, ze hebben er 25 onderzocht en hadden allemaal een afwijking. Ze zijn er dus wel heel druk mee bezig. Ik denk dat je bij de ECVO-artsen dit even moet gaan voorleggen met de vraag hoe het ervoor staat in ons ras. Want het komt steeds vaker voor dat ze eerst 5 jaar vrij zijn en dan ineens zien ze een piek met oogafwijkingen aan 1 oog.

Mw. Marijke van Leeuwen heeft vrijdag een afspraak en gaat deze vraag voorleggen bij Mw. Verbruggen, voorzitter van het oogpanel.

Mw. Riet Evers zegt dat wij als fokkers niet worden geïnformeerd door de GRCN. Er is een brief gestuurd door Dhr. Stades (oogpanel), die is niet gecommuniceerd. Het gaat erom dat wij geïnformeerd moeten worden.

De voorzitter denkt dat we nu 2 dingen hebben met aan de ene kant of we wel of niet mogen fokken met die lichte vorm van cataract, en de andere kant de informatievoorziening. We zullen dat ook moeten oppakken maar ook moeten zien hoe we dat gaan doen, via clubblad, via een mailing of de website. Ik denk ook dat het in eerste instantie de verantwoording van de fokker is om zichzelf erover te informeren, voor ons in het verhaal staat het fokreglement, “de hond moet vrij zijn van aandoeningen op en rondom de oogbol.” Dus daar verandert niks. Mw. v. Santen wist ook te vertellen dat de wijzigingen van 2021 nog niet in het formulier stonden en dat de wijzigingen van 2022 er alweer aankomen, ik onderschrijf dat de veranderingen er zijn en nu sneller dat het de afgelopen jaren gebeurd is, maar in de basis voor de club en het fokreglement verandert er niets. Dan zou daar de vraag moeten komen willen we het fokreglement daarop aan gaan passen. Het huidige fokreglement zegt “vrij van aandoeningen op en rondom de oogbol” en de dierenartsen geven dat advies maar er is ook geen enkele oogspecalist die zegt dat je ermee mag fokken. Ik kan wel toejuichen dat we er onderzoek naar doen wat Mw. Yvette de Vries aangaf. Fokken met dat soort dingen zou betekenen dat je misschien wel moet denken, wat gaan we er in het vervolg mee doen. Hoe gaan we dat controleren, hoeveel nesten gaan we controleren, dat is dan ook weer een praktisch probleem, maar je moet er wel over nadenken. Dat is niet zo 123 in het fokreglement te veranderen, we kunnen wel kijken hoe we de informatievoorziening kunnen veranderen.

Mw. Gloria Blaauwendraat vind het echt wel een punt. Op het moment dat er correspondentie komt die fokkers aangaat, is de website wel een heel mooi medium om informatie te delen, los van fokreglementen, het gaat om informatie verstrekken.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur erop terugkomt en zal de ALV laten weten hoe we daar invulling aan gaan geven. We kunnen een vergadering plannen als er dingen zijn en als we denken dat er genoeg fundament is om tot een zinvolle vergadering te komen.

9. Sluiting

Er zijn verder geen vragen, de voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid.