Notulen ALV 2017

Woensdag 22 maart 2017

 

1. Voorzitter Henri Dekkers opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor Ribanna van Montfoort en Marion Kruse.

2. Geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen ALV 30-03-2016 worden goedgekeurd.

4. Secretaris leest het jaarverslag voor.

In overleg met de ALV wordt de agenda aangepast, eerst worden de punten 6b en 8 behandeld.

6b. De secretaris reikt de CAC lepeltjes uit.

8. Elvira van Burken geeft een toelichting op dit agendapunt. Twee fokkers zijn voor de rechter gedaagd door de stichting Dier en Recht. Ze zijn lid van de GRCN en voldoen aan de fokeisen. De stichting stelt onmogelijke eisen qua fokbeleid. De zitting was in januari jl. Met behulp van deskundigen, wetenschappelijke bewijzen e.d. en de RVB zijn de fokkers ondersteund. De uitspraak wordt in juni verwacht. Indien nodig zal de GRCN de fokkers, die voldoen aan het VFR, met raad ondersteunen.

5. Financiën: Hans Dijkgraaf geeft namens de Kas Controle Commissie (KCC) aan dat de jaarrekening een volledig en juist beeld geeft van de financiële situatie van de GRCN. Over het jaar 2016 is er helaas een tekort gerealiseerd dat ten laste van het eigen vermogen wordt gebracht. Dit tekort komt vooral door het Jubileum Event in Hoekelum. Er zijn hogere kosten dan verwacht en mindere inkomsten door minder deelnemers dan begroot. Het advies van de KCC 2016 is door het bestuur goed opgevolgd en uitgevoerd. De KCC wil dat de contributienota’s volgend jaar al in januari verstuurd gaan worden. Verder is het advies om ook in 2017 scherp toezicht te blijven houden op de uitgaven. De KCC stelt voor om decharge te verlenen aan het bestuur. De aanwezigen gaan daarmee akkoord. De samenstelling van de nieuwe KCC: Ronnie van Berkel, Jeannette Westerink en Rosita Putters. De laatste treedt toe als nieuw lid. Hans Dijkgraaf wordt bedankt voor het verslag en voor zijn werk voor de KCC. De begroting voor 2017 wordt door aanwezigen goedgekeurd met een toelichting van het bestuur wat er gepland staat voor het jaar 2017. Afgesproken wordt om te onderzoeken of het mogelijk is een kostendekkend digitaal jaarboek uit te brengen. De voorstellen van het bestuur: overgaan tot automatische incasso en afschaffen lidmaatschapskaart worden door de aanwezigen aangenomen. De fokkers krijgen een digitale brief met lidnummer en bevestiging dat zij lid zijn van de GRCN als de RVB hiermee akkoord gaat.

6. Bestuurszaken: Bestuurslid Raymond Driessen is aftredend en niet herkiesbaar. Na een dankwoord van de voorzitter wordt hij met een ingelijste ets, bloemen, bon en een warm applaus bedankt voor zijn inzet als secretaris. Daarna stellen twee kandidaten voor het bestuur zich voor: William van Stuijvenberg en Anita Kusters. De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van deze twee nieuwe bestuursleden.

Hierna worden spelden van verdienste met een bos bloemen en een toespraak uitgereikt aan Jaap Bouhuijs en Henri Dekkers vanwege hun jarenlange inzet voor de vereniging. Ook Wiebe Baanstra, die niet aanwezig was, ontvangt de speld van verdienste.

7. Fokbeleid:

7a: De voorzitter geeft aan de hand van een aantal sheets met o.a. grafieken aan dat het qua PRA 1 en PRA 2 en Ichthyosis de goede kant opgaat met het ras, dankzij de inspanningen van de fokkers en het gevoerde fokbeleid. De GBO ziet een ontwikkeling in het gedrag van pups die niet de goede kant opgaat. Ze biedt hulp aan om dit samen met de fokkers te onderzoeken. De eerste stap is om tijdens de komende KCM een pilot te doen met een gedragstest.

7b: Na uitleg van de voorzitter om aangeboden nesten op de website te publiceren in drie categorieën: t.w. A, B, C gaat de ALV niet akkoord met het totale voorstel. Hij stelt voor een peiling te houden over de verschillende lijsten. Dan blijkt dat A en B de voorkeur heeft. Het advies van de ALV aan het bestuur is om C niet te publiceren.

De voorzitter stelt in overleg met de ALV voor om een klankbordgroep te formeren die eventuele aanpassingen in de C-lijst met geïnteresseerden leden/fokkers gaat onderzoeken. De ALV gaat hiermee akkoord. De volledige omschrijving van de lijsten A, B en C zijn te vinden op de website van de GRCN. (wordt z.s.m. gepubliceerd)

9. Rondvraag. Bart van Maren: Hoe vindt het bestuur dat zij het doet?

Antwoord: Bestuur heeft naar de mogelijkheden zijn best gedaan, maar het oordeel is altijd aan de ALV.

Bart van Maren: Is het mogelijk een bijscholing voor keurmeesters te organiseren?

Antwoord: Dit is niet opgenomen in de begroting. Wanneer de extra kosten haalbaar zijn en voldoende hulp vanuit de leden komt, kan een begin worden gemaakt met bijscholing of een keurmeesters-examen.

Bart van Maren: Hoe staat de GRCN tegenover een samenwerking met de GRV?

Antwoord: De GRV is zelf uit de GRCN gestapt. Gezien het grote verschil over het fokbeleid en het Fairfok-beleid is een toenadering nooit een optie geweest. Het bestuur heeft deze verschillen in een gesprek opnieuw neergelegd bij de Raad van Beheer. De RvB heeft dit onderkend gezien het principiële verschil over het (fok)beleid.