Notulen ALV 2019

Voorzittershamer

Woensdag 27 maart 2019 Eemnes

Door: Jenny de Bruin en Wico van der Linden

1)    Opening

Voorzitter Wico van der Linden heet iedereen welkom geeft aan dat er 49 hoofdleden, 12 medeleden en 1 introducée aanwezig zijn.

2)    Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en er is een mededeling: het lidmaatschap van de eigenaresse van kennel Family Home’s is door het bestuur, namens de club, beëindigd.

3)    Notulen 2018

Geen op- en aanmerkingen over de notulen m.u.v. een vraag van T.R., die een herhaling is van de vraag van 2018:

V: Waarom, als beide ouders vrij zijn, worden de nakomelingen niet vrijgegeven?

A: Bij bepaling van de eis tot DNA-testen waren er vrije ouders van PRA1 en PRA2, die klinische lijders gaven bij de nakomelingen. Dit zou dan bijvoorbeeld PRA3 kunnen zijn, maar ook een fout in de test. Er is voor de veilige weg gekozen en daarom is ‘vrij door vererving’ niet toegestaan.

Notulen worden door de ALV goedgekeurd

4)    Jaarverslag 2018

Secretaris Jenny de Bruin leest het jaarverslag voor.

5)    Financiën

 1. a) De penningmeester Hans Winkels schetst zijn start als penningmeester in juli 2018. De enorme achterstand in de administratie heeft heel veel energie gekost. In 2018 is ongeveer de helft uitgezocht. Voor de cijfers heeft het op dit moment voor € 3500 bijgedragen aan het verlies. Daarnaast zijn het niet doorgaan van de WT Vlissingen en het voldoen aan de AVG verplichtingen oorzaak van het verdere verlies. De ALV spreekt zijn grote waardering uit voor het vele werk en de inspanningen. Het verlies wordt ten laste van het kapitaal geboekt.
 2. b) J. doet namens de KCC verslag en stelt de ALV voor décharge te verlenen, hetgeen geschiedt. Zie voor een beknopt verslag apart kader op een van deze pagina’s van de Notulen. Het volledige verslag zal op de website gepubliceerd worden. Tevens kan dit verslag als leidraad gebruikt worden voor volgende Kas Controle Commissies
 3. c) Rosita Putters is aftredend en wordt bedankt voor haar inzet. W. van Stuijvenberg en A. Sirre treden toe tot de KCC.
 4. d) De begroting van 2019 laat een negatief resultaat zien. Dit komt door de gedaalde inkomsten uit contributies (door afhandeling achterstand) en dalende advertentie inkomsten. Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor investeringen op het gebied van promotie, lezingen/onderzoek en opleiding keurmeesters.

M.S.: Wat is de status van het Zooeasy pakket nu het is afgeschreven?

A: Er is veel informatie te vinden in het pakket. De jaarlijkse afschrijving is het contributiegeld dat betaald moet worden.

T.R.: Wat is de verwachting voor dit jaar, kijkend naar vorig jaar?

A:  Naar verwachting zal het wegwerken van de debiteurenpost een verlies opleveren. Hoogte is moeilijk in te schatten.

Er worden diverse manieren geopperd om inkomsten te genereren:

R.M.: Meer niet leden toelaten op shows.

A: Hierop zit geen beperking.

L.B.: Nieuwe leden werven door het eerste jaar gratis te geven en dan hopen dat ze blijven.

B.v.d.H.: Of voor de helft van de contributie, een mogelijkheid tot korting.

Vanuit de ALV komt hier tegenspraak op: 1300 euro voor een pup betalen en dan geen 30 euro voor het lidmaatschap over hebben, is wel raar. Mensen willen lid worden of niet.

M.B.: We kunnen ook denken aan donateurs.

A: Vanuit bestuur: we gaan alles inventariseren en laten weten via de website wat we gaan doen. In het promotieplan staan opties om nieuwe leden te werven, en hoe ons beter te profileren.

D.v.d.B: Kan het Golden Nieuws ook digitaal verstuurd worden?

      A: Bestuur is geen voorstander van digitaal versturen, de kosten voor de

opmaak worden toch gemaakt, en het doorsturen wordt dan wel heel erg makkelijk. Nu krijgen alleen buitenlandse leden het Golden Nieuws digitaal.

 1. e) Voorzitter legt uit dat sinds de laatste contributieverhoging de kosten met dertig procent zijn gestegen en stelt een verhoging van € 5,- per jaar voor. Uit de ALV komen diverse voorstellen waaronder de vraag waarom, als de kosten met dertig procent zijn gestegen, de contributie nu niet me dat percentage omhoog gaat. De ALV is het daar in grote lijnen mee eens.

C.v.L.: Geeft aan dat € 10,- wel erg veel is op een bedrag van € 30,-. Beter trapsgewijs verhogen dan in één keer. De vergadering onderschrijft het voorstel en gaat akkoord met de contributie in 2020 van € 35 euro voor een hoofdlid en € 7,50 voor een medelid.

6)    Bestuurszaken

 1. a) Bestuurslid A. Heesbeen is aftredend en herkiesbaar. ALV gaat akkoord.
 2. b) Deze mededeling is bij punt 2 gedaan.
 3. c) Er worden 21 CAC lepeltjes overhandigd.
 4. d) Er worden 3 leden onderscheiden met de speld van verdienste, te weten Nico Bal, Trudy den Boesterd en Gera Schuurmans, die niet aanwezig is. Respectievelijk Angelique Sirre en Hans Dijkgraaf schetsen de verdiensten waaraan de onderscheiding ten grondslag ligt.

Aansluitend vraagt de voorzitter aan Hans Dijkgraaf de zaal te verlaten. Het bestuur stelt aan de ALV voor om Hans Dijkgraaf het erelidmaatschap te verlenen voor zijn verdiensten voor het ras, de GRCN en de JPC. De ALV gaat onder luid applaus hiermee akkoord, waarna hij bij terugkomst benoemd wordt en de bijbehorende oorkonde overhandigd krijgt. Op een vraag tussendoor geeft Nico Bal aan bereid te zijn een workshop Zooeasy te organiseren.

7)    Fokken met kleine afwijking

Karin Steenbreker vraagt aan het bestuur vast te stellen wat geringe afwijkingen zijn en vast te leggen of en hoe hiermee mag worden gefokt. Bijvoorbeeld door het instellen van een klankbordgroep en het inschakelen van deskundigen. Het Fokreglement sluit fokken met afwijkingen uit, maar laat met aanvullende voorwaarden ruimte voor dispensatie.

Vanuit de ALV diverse reacties:

E.S.: Algemene rasinfo krijgt veel vragen over afwijkingen, maar kan alleen inlichtingen geven en ziet het nut van duidelijkheid hierover in.

S.B.: Kijkend naar de toekomst is het wenselijk dat overleg hierover plaatsvindt met fokkers en specialisten om teveel eigen belang uit te sluiten.

De voorzitter vraagt de ALV of er draagvlak is om overleg te faciliteren.

M.S.: Wie gaat dat betalen?

Voorzitter: Er kan door de ALV besloten worden hiervoor de voorziening GOF te gebruiken, maar dit is niet in de begroting is opgenomen.

E.S.: Hoe worden de aanvragen voor dispensatie beoordeeld?

Voorzitter: De dispensatieregeling blijft een moeilijk punt. Bepaling van wat geringe afwijkingen zijn zou kunnen bijdragen, maar de vraag blijft hoe je dit verder implementeert. Mag iedere fokker eenmaal met een afwijking fokken of met iedere teef een keer? Voor je het weet fok je in alle generaties met een afwijking door en gaan we enorm achteruit. Vrijgeven dat er met een afwijking mag worden gefokt, ziet het bestuur niet zitten. Het bestuur gaat het overleg faciliteren.

S.B.: Waar hebben wij het over en wat is klein?

K.S.: Wil vanavond geen discussie, maar wil dit alles graag bespreken in een klankbordgroep. Het gaat bij haar om alle afwijkingen.

P.G.: Iedere kleine afwijking die je toestaat is een stap achteruit!

Voorzitter begrijpt haar. In het Fokreglement is dispensatie opgenomen. En wij moeten eerst uitzoeken wat onder gering wordt verstaan, voordat een aanpassing van de reglementen wordt uitgevoerd.

B.J.: Mogelijk ben je een grof budget hieraan kwijt en stelt voor om een maximum bedrag vast te stellen? De voorzitter sluit zich hierbij aan en adviseert het plafond op € 2.000 vast te stellen. De ALV kan zich hierin vinden.

L.B.: Zijn er cijfers binnen ons ras wat voor een ziektes er zijn? Wat is onze 0 status nu en hoe ziet het er over 5 jaar uit?

De voorzitter betwijfelt of er duidelijke, betrouwbare cijfers zijn buiten die van de officieel onderzochte honden.

M.S.: Jaren geleden zijn er honderden honden getest. En niemand weet waarschijnlijk waar het verslag gebleven is.

E.S.: Walter Strikkers was bij een lezing van de Labrador Groep. Nodig eens zo iemand uit!  

S.B.: Binnen de EC en Bestuur is het onderwerp lezingen ter sprake gekomen en vraagt of er dan ook leden komen bij lezingen! Uit de ALV komt een bevestiging. A.C.: De RvB organiseert al jaren een goed bezochte Kennistour.

Voorzitter: Wij gaan ermee aan de slag en communiceren dit via de website en mail.

8)  Rondvraag

 1. Wat gebeurt er met de € 30,- (pupbemiddeling)?

Antwoord: Dat gaat in de algemene middelen.

 1. Plaatsing website: De dekmelding pas plaatsen als vaststaat dat de teef drachtig is? Eerdere plaatsing geeft veel telefoon voor fokker, telleurstellen van veel mensen, veel aspirant kopers staan bij meer fokkers ingeschreven.

Bestuur geeft aan dat dit dekmeldingen en inkomsten gaat schelen en vraagt zich af of een week verschil maakt, maar gaat dit onderzoeken.

 1. Is het na een aantal jaren DNA testen en het advies om geen lijders te fokken niet tijd om te verbieden lijders te fokken? Door bijvoorbeeld er voor te zorgen dat altijd een van de honden op het onderzochte DNA vrij is. De wens is toch om afwijkingen eruit te fokken?

Er ontstaat een kleine discussie waarin het inteelt coëfficiënt wordt genoemd, dat de genenpool in de gaten moet worden gehouden en dat drager x drager ook een nest vrije honden kan geven.

Voorzitter geeft hierop aan dat de logische vervolgstap inderdaad is om geen lijders meer te fokken. Dit zal onderzocht en besproken moeten worden in de toekomst.

9) Sluiting:

            De voorzitter bedankt de ALV en wenst iedereen een behouden thuiskomst.

De vergadering wordt om 22:20 uur afgesloten.