Voorzittershamer met Golden

Beste leden,                        
                           
We nodigen u graag uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van de GRCN, die gepland staat op woensdag 19 juni 2024.
Voor het bijwonen van deze vergadering is in verband met de ruimte aanmelding verplicht via het formulier.     
                           
Om u aan te melden voor de ALV Klik hier…                  
                           
Locatie: Van der Valk Hilversum - De Witte Bergen, Rijksweg 2 Laren, 3755 MV Eemnes        
                           
Woensdag 19 juni 2024, aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.                  
                           
De agenda van de ALV ziet er als volgt uit.                  
                           
1. Opening en welkom                    
2. Mededelingen van het bestuur                  
3. Bestuurszaken:                      
  a. Uitreiking van de CAC lepeltjes                  
  b. Bestuursverkiezing / nieuwe bestuursleden                
4. Goedkeuring notulen ALV 28 juni 2023                  
5. Jaarverslag van het secretariaat over 2023                
6. Financiën:                      
  a. Jaarrekening over het jaar 2023                  
  b. Verslag Kascontrolecommissie en décharge bestuur over het jaar 2023          
  c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2024            
  d. Begroting 2025                      
  e. Overige financiële zaken                    
7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt                
                           
Namens het bestuur van de GRCN,                    
                           
Het secretariaat